ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะเปิดหรือปิดเสียง โฆษณาบนมือถือของคุณก็ควรสร้างมาให้สามารถสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเสียง
ใช้บทเรียนนี้เพื่อ
*ระบุวิธีการออกแบบโฆษณาแบบไม่มีเสียงที่มีประสิทธิภาพสำหรับมือถือ